partner
notice

תנאי שימוש ופרטיות

האתר הינו אתר אישי, והמאמרים המפורסמים בו מהווים את דעתי הפרטית, ואינם מייצגים דעת כל גוף או אדם אחר, כולל SysNet שהוא שם מסחרי המוחזק על ידי גיל פרוינד ובני קשת.

תגובות באתר יפורסמו או יוסרו בשיקול דעתי הפרטי.

האתר שומר תעוד על כל גישה לאתר הכולל מידע על הדפדפן וכתובת IP. בנוסף נשמרת כתובת הדואר האלקטרוני של כל תגובה. המידע האמור נשמר כמידע פרטי למיטב יכולתי, ולא ימסר לכל גורם שהוא, למעט כנדרש על פי חוק או צו בית דין.

language

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

about

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Private